سفارش آزمون
 

مجموعه آزمونهای درس به درس امریکن فایل 3 American File

american-file-3-student-book

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای درس به درس امریکن فایل 3 American File می باشد که به صوزت تفکیکی از هر درس تهیه شده است و می تواند به عنوان منبعی غنی جهت طراحی سوال آزمونهای میان ترم و فاینال استفاده شود.این آزمونها فاقد کلید می باشد.

آزمونها توسط گروه اَوَس تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای درس به درس امریکن فایل 3 American File

آزمون امریکن فایل 3 درس 1 – American File 3 Unit 1 Exam

آزمون امریکن فایل 3 درس 2 – American File 3 Unit 2 Exam

آزمون امریکن فایل 3 درس 3 – American File 3 Unit 3 Exam

آزمون امریکن فایل 3 درس 4 – American File 3 Unit 4 Exam

آزمون امریکن فایل 3 درس 5 – American File 3 Unit 5 Exam

آزمون امریکن فایل 3 درس 6 – American File 3 Unit 6 Exam

آزمون امریکن فایل 3 درس 7 – American File 3 Unit 7 Exam

آزمون امریکن فایل 3 درس 8 – American File 3 Unit 8 Exam

آزمون امریکن فایل 3 درس 9 – American File 3 Unit 1 Exam

آزمون امریکن فایل 3 درس 10 – American File 3 Unit 10 Exam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *