این مطلب دربرگیرنده آزمون Tiny Talk 1A Midterm and Final Exam  می باشد.

آزمونها در دوفرمت قابل ویرایش word و PDF وبهمراه فایل صوتی برای آزمون فاینال می باشد.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   مجموعه آزمونهای بک پک 5 Backpack

بارم بندی آزمون فاینال 20 نمره ایی و آزمون میان ترم 10 نمره ایی می باشد.

در آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 1A سعی شده است از نوشتار استفاده نشود و بیشتر از تصویر وسوال وصل کردن استفاده شده است.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود Rosetta Stone Irish v3.x - نرم افزار آموزش زبان ایرلندی