همانطور که از عبارت تایم گاید Time Guide مشخص است، بعنوان نقشه راه در طی یک ترم زبانی در سطحی خاض معرفی می شود.توسط تایم گایدها Time Guides ، اساتید می دانند که در چه جلسه ایی،چه مبحثی را می بایست تدریس کنند .

با توجه به اینکه در اکثر موسسات و مراکز آموزش زبان، کتابهای بیگ انگلیش در طی سه ترم آموزش داده می شوند، تایم گایدهای حاضر نیز از درس 1 تا  3 و  4 تا 6 و 7 تا 9 تهیه شده اند.

Timeتایم گاید کتاب بیگ انگلیش  Time Guide Big English Starter در تعداد 20جلسه تنظیم شده که زمان آزمون فاینال و میانترم را نیز در برنامه گنجانده شده است.

طرح درس Big English Starter درس 1 تا 3 ـ Time Guide Big English Starter Unit 1 to 3

به زودی

طرح درس Big English Starter درس 4 تا 6 ـ Time Guide Big English Starter Unit 4 to 6

5000 تومان – افزودن به سبد خرید

طرح درس Big English Starter درس 7 تا 9 ـ Time Guide Big English Starter Unit 7 to 9

به زودی