مجموعه آزمونهای فرست فرندز ۳ First Friends

این مطلب دربرگیرنده آزمون کویز (Quiz ) ، میان ترم (Midterm ) و فاینال (Final ) با توجه به سیلابس بندی مراکز آموزش زبان می باشد.برخی موسسات زبانی هر کتاب مجموعه آموزشی فرست فرندز First Friends را در یک ترم و برخی در دو ترم به اتمام می رسانند.هر آزمون بهمراه یک فایل قابل ویرایش word و غیر قابل ویرایش PDF و برخی بهمراه فایل صوتی می باشد.آزمونهای ۵۰۰۰ تومانی بدون بخش Listening و آزمونهای ۷۰۰۰ تومانی با Listening آست.

http://pic.avasshop.ir/books/first%203%20unit%201-3.JPG

 

http://pic.avasshop.ir/books/first%20friends/3/ff%203%20%286-10%29jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir/books/first%20friends/3/First%20Friends%203%20Unit%206-8jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir/books/first%20friends/3/first%20friends%203%20unit%201-5.PNG

آزمون درس ۱ تا ۳

آزمون درس ۱ تا ۵

آزمون درس ۶ تا ۸

آزمون درس ۶ تا ۱۰

آزمون درس ۱ تا ۱۰