دانلود آزمون ساز English World 1

English World Test Builder

در این مطلب مراکز آموزش زبان و اساتید محترم می توانند به دانلود آزمون ساز English World 1 بپردازند.کار کردن با این نرم افزار بسیار ساده است.با اجرای برنامه ،صفحه ایی نمایان می شود که شما می توانید درس و یا درسهای مد نظر خود را انتخاب کرده ،سپس تست واژگان و تلفظ به ان افزوده و چاپ بگیرید.همچنین در هنگام چاپ می توانید سوالات را بهمراه کلید ان چاپ کنید.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   Cambridge English IELTS Life Skills A1

[restrict]

این مطلب را نیز از دست ندهید :   مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate

[restrict/]

The Student’s Book develops language skills through the exploration of real-world topics and develops critical thinking and independent learning. Cross-curricular and cross-cultural content means that students learn about the world through English while acquiring social values and citizenship awareness. Comprehension activities place an emphasis on students’ personal responses.