آزمونهای Four Corners 2

مجموعه آزمونهای فورکرنرز ۲ Four Corners دربرگیرنده آزمون از درسهای ۱ تا ۳ ،۱تا ۴ , ۴ تا ۶ ، ۷ تا ۹, ۹ تا ۱۲ و ۱۰ تا ۱۲ می باشد.فایل سوالات هر آزمون با دو فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی  و کلید سوالات می باشد.هر آزمون دارای درک شنیداری ، واژگان ، ساختار و درک مطلب می باشد.در ادامه همچنین تصاویری از صفحات این آزمونها به عنوان نمونه برروی سایت قرار داده شده است.

Four Corners 2 Exam Package

Four Corners 2 Exam Package contains exams from unit 1-3 ,1-4, 4-6, 7-9 ,9-12 and 10- 12.Each exam has two question files in word and PDF along with Audio file and answer key.Some pages are available as sample pages.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   مجموعه آزمونهای four corners 4

   http://pic.avasshop.ir/books/four%20corners%202%20unit%207-9.JPG

http://pic.avasshop.ir/books/four%20corners%202%20unit%204-6.JPG

http://pic.avasshop.ir/books/four%20corners%202%20unit%2010-12.JPG

http://pic.avasshop.ir/books/four%20corners%202%20unit%201-3.JPG

آزمون درس ۱ تا ۳ – Unit 1 to 3 Exam

آزمون درس ۱ تا ۴ – Unit 1 to 4 Exam

این مطلب را نیز از دست ندهید :   مجموعه آزمونهای four corners 3

آزمون درس ۴ تا ۶ – Unit 4 to 6 Exam

آزمون درس ۷ تا ۹ – Unit 7 to 9 Exam

آزمون درس ۹ تا ۱۲ -Unit 9-12 Exam

آزمون درس ۱۰ تا ۱۲ -Unit 10-12 Exam