سفارش آزمون
 

مجموعه آزمونهای جمع بندی four corners 3

four corners 3

 آزمونهای four corners 3

این مطلب در برگیرنده آزمونهای جمع بندی از دروس مختلف فورکرنرز 3 می باشد که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است.به غیر از آزمون پایانی دیگر آزمونها دارای کلید می باشد. هر آزمون دارای دو فایل سوال با فرمت word و PDF و همچنین فایل صوتی برای بخش listening می باشد.

صفحاتی از هر آزمون به عنوان نمونه برروی سایت قرار داده شده است.

به جزء آزمون  ۱ تا ۱۲ مابقی آزمونها بهمراه کلید نیز هستند.

Four Corners 3 Exam Package

Four Corners 3 Exam Package contains exams from unit 1-3,4-6,7-9,10-12 and 1 to 12.Each exam has three file : Two question files in PDF and Word and Audio file

Answer key is available for all despite unit 1-12 exam.Some pages are available as sample pages.

آزمون درس ۱ تا 2 فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 1 to 2

بهمراه کلید

آزمون درس ۱ تا ۳ فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 1 to 3

آزمون درس ۱ تا 4 فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 1 to 4

بهمراه کلید

آزمون درس 3 تا 4 فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 3 to 4

بهمراه کلید

آزمون درس ۴ تا ۶ فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 4 to 6

آزمون درس 5 تا 8 فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 5 to 8

بهمراه کلید

آزمون درس ۷ تا 8 فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 7 to 8

بهمراه کلید

آزمون درس ۷ تا ۹ فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 7 to 9

آزمون درس ۱۰ تا ۱۲ فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 10 to 12

آزمون درس ۱ تا ۱۲ فورکرنرز ۳ – Four Corners 3 Unit 1 to 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *