آزمون های میان ترم و فاینال بک پک 6 Backpack

این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای مختلف از کتاب بک پک 6 backpack ویرایش دوم می باشد.هر آزمونهای بک پک 6 backpack دارای دو فایل سوال بهمراه فایل صوتی می باشد.این آزمونها توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.

Backpack 6 exam Package

This exam contains quiz,midterm and final exam.Each exam has two question files along with audio file.

This packages is designed according to the second edition and American version.

این آزمونها کاملا گرامر محور می باشند و می توان گفت تست واژگانی در آنها وجود ندارد.

These exams don’t contain vocabulary test and they are based on grammar.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود رایگان نمونه سوال و آزمون زبان هشتم

در هر آزمون سوالات درک شنیداری ، گرامر و درک مطلب گنجانده شده است.

Each Exam has listening , grammar and reading test.

آزمون درس 1 تا 4 بک پک 6 – Backpack 6 Unit 1 to 4 Exam

آزمون درس 5 تا 7 بک پک 6 – Backpack 6 Unit 5 to 7 Exam

آزمون درس 8 تا 9 بک پک 6 – Backpack 6 Unit 8 to 9 Exam

این مطلب را نیز از دست ندهید :   نمونه سوال تاپ ناچ - Top Notch

این آزمونهابه تازگی طراحی شده و کاملا براساس مطالب کتاب و دربرگیرنده تمامی مواد آموزشی می باشد. همچنین این آزمونها دارای تست واژگان می باشند.

These Exams are designed newly and according to the books materials. They also have special part for Vocabulary test.

آزمون درس 1 تا 4 بک پک 6 – Backpack 6 Unit 1 to 4 Exam

آزمون درس 5 تا 9 بک پک 6 – Backpack 6 Unit 5 to 9 Exam