آزمونهای Hip Hip Hooray 6

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال هیپ هیپ هورای 6 می باشد.آزمونهای Hip Hip Hooray 6 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش )  تهیه شده است. آزمونهای Hip Hip Hooray 6 دربرگیرنده سوالات vocabulary ، Grammar ، Reading و Writing می باشد.سوالات به صورت تستی تشریحی میباشد.صفحاتی بعنوان نمونه بررروی سایت بارگزای شده است. آزمونهای 5000 تومانی بدون فایل صوتی و 7000 تومانی با فایل صوتی می باشد.

Hip Hip Hooray Exam

This package contains midterm and final exams for hip hip hooray 6 second edition.These exams are in Docx and PDF format without audio file.Questions are in multiple choice and descriptive.Some pages are here as sample .Cheaper exams are without audio file.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   مجموعه آزمونهای هیپ هیپ هورای ۱ Hip Hip Hooray

http://pic.avasshop.ir/books/hip%20hip%20hooray%206%20unit1-8.JPG

http://pic.avasshop.ir/books/hip%20hip%20hooray%206%20unit%205-6.JPG

http://pic.avasshop.ir/books/hip%20hip%20hooray%206%20unit%201-4.JPG

http://pic.avasshop.ir/books/hip%20hip%20hooray%206unit1-2.JPG

آزمون درس 1 تا 2 هیپ هیپ هورای 6 – Hip Hip Hooray 6 Unit 1 to 2 Exam

آزمون درس 1 تا 4 هیپ هیپ هورای 6Hip Hip Hooray 6 Unit 1 to 4 Exam

آزمون درس 5 تا 6 هیپ هیپ هورای 6Hip Hip Hooray 6 Unit 5 to 6 Exam

آزمون درس 5 تا 8 هیپ هیپ هورای 6Hip Hip Hooray 6 Unit 5 to 8 Exam

آزمون درس 1 تا 8 هیپ هیپ هورای 6Hip Hip Hooray 6 Unit 1 to 8 Exam