آزمونهای Magic Time 1

آزمونهای Magic Time 1 توسط گروه اَوَس طراحی شده و هر آزمون توسط نرم افزار winrar فشرده شده که در برگیرنده فایل سوالات با فرمت PDF و Word است.این بسته وی‍ژه مراکز آموزش زبان و اساتید گرامی می باشدکه  براساس ویرایش دوم طراحی شده است.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   فلش کارت واژگان Magic Time 2

آزمون درس 1 تا 6 مجیک تایم 1 – Magic Time 1 Unit 1 to 6 exam

5000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 1 تا 9 مجیک تایم 1 – Magic Time 1 Unit 1 to 9 exam

این مطلب را نیز از دست ندهید :   فلش کارت حروف الفبای کتاب Magic Time

5000 تومان – اضافه به سبد

 آزمونهای تفکیکی و درس به درس مجیک تایم ۱- Magic Time 1 Unit Exams