نرم افزار – Software

نرم افزارهای مورد نیاز جهت مشاهده فایلها

Required  Softwares to view files

 

  1. دانلود نرم افزار  Foxit PDF Reader
  2.  دانلود اپلیکشن Foxit Reader
  3.  دانلود رایگان نرم افزار  Winrar
  4.  دانلود رایگان اپلیکشن rar
  5. دانلود نرم افزار  Download Manager
  6. دانلود اپلیکشن دانلود منجر
  7. دانلود رایگان نرم افزار  EPUB Reader