دانلود ویرایش دوم کتاب استاد Hip Hip Hooray

hip hip hooray pdf books avasshop

این مجموعه از طریق تصاویر زیبا در چهارچوپ کلاسیک، داستان های مردمی، اجرای نقش و آهنگ های زیبا ارائه آموزش زبان می کند. ویرایش دوم  Hip Hip Hooray  به بالا بردن قدرت تلفظ کودکان، نکات گرامری می پردازد.مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش دوم کتاب استاد Hip Hip Hooray می باشد.

Hip Hip Hooray! Second Edition

features stories to motivate young learners and provide a familiar context to make grammar easy to teach and fun to learn. Practice pages are interleaved to provide a 4 skills step-by-step sequence that prepares students for success.

Key Features

  • Three grammar targets and vocabulary groups per unit prepare students for success
  • Assessment package with Placement Tests, Unit Tests and Mid-term and Final Tests for tracking progress
  • Online Learning Center supports teachers and students in and out of class
  • Active Teach Interactive Whiteboard software
  • Online student activities for extended practice of every unit.

Hip Hip Hooray Starter Teacher’s Book Second Edition

موجود نیست

Hip Hip Hooray 1 Teacher’s Book Second Edition

موجود نیست

Hip Hip Hooray 2 Teacher’s Book Second Edition

Hip Hip Hooray 3 Teacher’s Book Second Edition

Hip Hip Hooray 4 Teacher’s Book Second Edition

موجود نیست.

Hip Hip Hooray 5 Teacher’s Book Second Edition

موجود نیست.

Hip Hip Hooray 6 Teacher’s Book Second Edition

موجود نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *