تمرین Present Perfect and Past Simple

gammar

تمرین Present Perfect and Past Simple

تمرین زمان حال کامل و گذشته ساده

Present Perfect and Past Simple Worksheet

لینک تمرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *