TOEFL Vocabulary Test

TOEFL Vocabulary Test

This post contains suitable vocabulary test  for TOEFL Exam.

این مطلب دربرگیرنده تستهای واژگان خاص آزمون تافل است که توسط زبانکده اَوَس گرداوری شده است.

دانلود-Download

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *