دانلود ویرایش دوم کتابهای C21 Skills

مطلب حاضر دربرگیرنده فایلهای PDF  کتاب دانش آموز ، کتاب تمرین ، کتاب استاد، فایلهای صوتی و اسلاید های آموزشی مجموعه کتابهای C21 Skiils  می باشد که در 5 سطح توسط انتشارات گارنت ویرایش دوم ان به چاپ رسیده است.

C21 Skills Second Edition

C21 is a groundbreaking, five-level general English course that integrates 21st century skills and academic skills to ensure that students are ready for study,work and life throughout the 21st century.
The course combines the language skills of reading, writing, listening and speaking with 21
st century skills such as communication, creativity, critical thinking and study skills, In a unique way.
Students of C21 English for the 21st Century will be fully prepared to face the challenges and demands of the 21st century.

*****

PDF Icon  فایل نمونه

*****

*****

هر سطح دربرگیرنده فایلهای زیر می باشد:

C21 Coursebook 2nd Edition

C21 Workbook 2nd Edition

C21 Teacher Book 2nd Edition

C21 Audio Files 2nd Edition

C21 SlideShows 2nd Edition

C21 Academic Skills 2nd Edition

*****

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید