سفارش آزمون
 

Opportunities

دانلود رایگان کتابهای Opportunities

opportunities students' book

این مطلب دربرگیرنده مجموعه آموزشی فرصت (Opportunities Books Free Download ) است.این مجموعه در ۵ سطح از مبندی تا ماقبل متوسط را دربرمی گیرد که توسط دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است.

مجموعه آموزش انگلیسی Opportunities در فرمت فایل PDF و فایل MP3 ارائه شده است. مجموعه علاوه بر کتاب اصلی آموزشی شامل کتاب معلم و کتاب تست (Test Book)، کتاب تمرین: تحت عنوان Language powerbook و نیز Resource Pack و Mini دیکشنری، در هر سطح آموزشی است. کتاب تمرین شامل فعالیت ها و تمرینات اضافه جهت تثبیت آموخته های زبان آموزان در طول دوره آموزشی است.