سفارش آزمون
 

World Class

دانلود ویرایش دوم کتابهای استاد World Class

world class second edition

ویرایش دوم کتابهای استاد World Class

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF ویرایش دوم کتابهای استاد World Class است.مجموعه world class در دو سطح world class 1 و world class 2 جهت سطوح پیشرفته بزرگسالان می باشد

بسته آزمون تستی world class 2 Second Edition

سته آزمون تستی world class 2 Second Edition در برگیرنده تستهای سه گزینه ایی بهمراه کلید و فایل صوتی است که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است.

بسته آزمون تستی world class 1 Second Edition

world class 1 second edition

بسته آزمون تستی world class 1 Second Edition در برگیرنده تستهای سه گزینه ایی بهمراه کلید و فایل صوتی است که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است.

دانلود کتابهای World Class

world class second edition

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF مجموعه World Class 1 است.مجموعه world class در دو سطح world class 1 و world class 2 جهت سطوح پیشرفته بزرگسالان می باشد.فایل کتاب World Class 1 بدون هیچگونه بر چسب تبلیغاتی می باشد.