تمرین Present Perfect and Past Simple

تمرین Present Perfect and Past Simple

تمرین زمان حال کامل و گذشته ساده

Present Perfect and Past Simple Worksheet

لینک تمرین