دانلود کتابهای How To Teach

دانلود کتابهای How To Teach

در این بخش دانلود کتابهای How To Teach برای کاربران و اساتید گروه آموزشی زبان بارگذاری شده است. این کتاب مربوط به نحوه تدریس گرامر، Listening، و همچنین آموزش نوشتاری و گفتاری می باشد.

این کتاب توسط انتشارات پیرسون به چاپ رسیده است.

 

دانلود کتاب How To Teach Speaking

********

دانلود کتاب How To Teach Writing

********

دانلود کتاب How To Teach Grammar

********

دانلود کتاب How To Teach English

********

دانلود کتاب How To Teach Exam

********

دانلود کتاب How To Teach Pronunciation

********

دانلود کتاب How To Teach Vocabulary

********

دانلود کتاب How To Teach Listening

********

دانلود How To Teach Listening Audio