سفارش آزمون
 

Compact

دانلود ویرایش دوم کتابهای Compact First

compact first student book second edition

مطلب حاضر در برگیرنده فایلهای PDF مجموعه Compact First می باشد. در این مطلب ویرایش دوم کتاب زبان آموز ، کتاب استاد ، کتاب کار ، کتاب تست 1 و 2 بهمراه کلید گنجانده شده است.همانطور که مستحضر هستید این کتاب جهت آمادگی آزمون FCE می باشد.

دانلود کتاب Compact Advanced Student

cambridge-english-compact-advanced

دانلود فایل PDF کتاب زبان آموز Compact Advanced

Compact Advanced book provides C1-level students with thorough preparation and practice of the grammar, vocabulary, language skills, topics and exam skills needed for success in the revised Cambridge English: Advanced exam.