آزمون تعیین سطح کتابهای Ventures

آزمون تعیین سطح کتابهای Ventures فایل  آزمون تعیین سطح کتابهای Ventures با فرمت PDF می باشد . دربرگیرنده 40 سوال تستی بهمراه کلید می باشد.کلید سوالات در انتهای فایل قرار …