اصطلاح Elbow Room

اصطلاح  Elbow Room به معنای اتاق جادار و برگ است. که می توان در ان به راحتی حرکت کرد و کار کرد Example sentence: I did not like working in …