مجموعه آزمونهای جمع بندی1 Get Ready

این بسته دربرگیرنده سوالات گت ردی ۱ Get Ready را دربر میگیرد.فایلها قابل ویرایش با فرمت word  و PDF بدون فایل صوتی می باشند.  مجموعه آزمونهای جمع بندی Get Ready …