اصطلاح Chase Rainbow

 Chase Rainbow اصطلاح Chase Rainbow به معنای ” برعبث پاییدن” ” به دست اوردن چیزی دست نیافتنی” Chase Rainbow means ” try to achieve the impossible I know you want …