تست تعیین سطح -Placement Test

این بسته دربرگیرنده تست تعیین سطح سطوح مقدماتی تا پیشرفته با فرمت Word و قابل پیشرفته را دربرمی گیرد.این بسته با نرم افزار winrar فشرده شده که دربرگیرنده 3 فایل …