دانلود ویرایش سوم کتابهای Summit

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF ویرایش سوم کتابهای  Summit ، کتاب کار و فایل صوتی این مجموعه می باشد. مجموعه آموزش زبان Summit در دو جلد جهت سطوح پیشرفته توسط انتشارات پیرسون به چاپ رسیده است.توصیه می شود از این مجموعه در ادامه کتاب Top Notch استفاده شود.

The communicative course for upper intermediate to advanced students

Summit 3rd Edition is the new edition of the two-level, high-intermediate to advanced
communicative course. It develops confident, culturally-aware English speakers who are
able to navigate the social, travel, and professional situations they will encounter
as they use English in their lives.

Summit can follow the intermediate level of any communicative series, including the
four-level Top Notch course.

***

  • ویرایش سوم کتابهای Summit

***

این بسته دربرگیرنده موارد زیر است:

 Summit 1 A Third Edition Student’s Book

Summit 1 A Third edition workbook

*********

 Summit 1 B Third Edition Student’s Book

 Summit 1 B Third Edition workbook

*********

 Summit 2 A Third Edition Student’s Book

Summit 2A Third edition workbook

*********

 Summit 2 B Third Edition Student’s Book

Summit 2 B Third Edition workbook

*********

Summit 1A & 1B Audio Files

Summit 1A & 1B Audio Files

*********

Summit 1A & 1B Teacher Book

Summit 2A & 2B Teacher Book

*********

دیدگاه‌ خود را بنویسید