سفارش آزمون
فروش کتاب با تخفیف 50 درصد
عرض تسلیت به مناسب فرارسیدن ایام محرم و صفر
مراکز اموزش زبان خراسان
 

نوجوانان

مجموعه آزمونهای جمع بندی Got It 2 second edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای Got It 2 second edition می باشد.آزمونهای Got It 2 second edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Got It 3 second edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Got It 3 second edition می باشد.آزمونهای Got It 3 second edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 5 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 5 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 5 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 4 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 4 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 4 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 3 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 3 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 3 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 1 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 1 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 1 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 2 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 2 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 2 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Got It 1 second edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Got It 1 second edition می باشد.آزمونهای Got It 1 second edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی ویرایش دوم Got It starter

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Got It starter می باشد.آزمونهای Got It starter در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Teen2Teen 4

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Teen2Teen 4 می باشد.آزمونهای Teen2Teen 4 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

دانلود کتاب استاد و آزمونهای استاندارد Teen2Teen

teen2teen pdf books

در مطالب قبلی کتابهای زبان آموز و کتاب کار Teen2Teen و همچنین آزمونهای Teen2Teen 2 و Teen2Teen 3 برروی سایت بارگزاری گردید.اکنون به درخواست کاربران گرامی کتاب استاد و تست Teen2Teen بارگزاری گردیده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Teen2Teen 3

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Teen2Teen 3 می باشد.آزمونهای Teen2Teen 3 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.