دانلود رایگان کتابهای New Headway

این مطلب دربرگیرنده دانلودرایگان مجموعه انگلیسی نیو هدوی (New Headway Free Download ) می باشد. این مجموعه  در شش سطح آموزشی Beginner- Elementary- Pre-Intermediate- Intermediate- Upper intermediate- Advance ارائه شده و برای این …

دانلود کتاب استاد American Headway 2

دانلود کتاب استاد American Headway 2 کتاب تیچرز هدوی 2 این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب اموزشی در خصوص روشهای تدریس مهارتهای مختلف این کتاب می باشد.لازم به …

دانلود کتاب استاد American Headway Starter

دانلود کتاب استاد American Headway Starter کتاب تیچرز امریکن هدوی این فایل فاقد بخش آزمونها و کلید کتاب کار زبان آموزان است و تنها مطالب آموزشی و روشهای تدریس مباحث …

دانلود کتاب استاد American Headway 1

دانلود کتاب استاد American Headway 1 کتاب تیچرز امریکن هدوی این فایل با فرمت PDf و در برگیرنده مطالب آموزشی تدریسی می باشد.بخش آزمون و کلیک کتاب کار در این …

دانلود کتاب استاد American Headway 3

دانلود کتاب استاد American Headway 3 کتاب تیچرز امریکن هدوی 3 این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در حوزه تدریس این سری کتابها بهمراه کلید کتاب کارو …