سفارش آزمون
 

Big Fun

دانلود نرم افزار Big Fun Active Teach

big fun Book

دانلود نرم افزار Big Fun Active Teach

در این بخش برای کاربران عزیز دانلود نرم افزار Big Fun Active Teach را بارگذاری می گردد.

کتابهای Big Fun را می توان قبل از کتابهای Big English  به دانش آموزان تدریس کرد.

نمونه سوالات بیگ فان Big Fun 1

نمونه سوالات بیگ فان Big Fun 1

این مطلب دربرگیرنده نمونه سوالات بیگ فان Big Fun 1 می باشد.نمونه سوال بیگ فان Big Fun 1 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

نمونه سوال بیگ فان Big Fun 1 دربرگیرنده سوالاتی برای گروه سنی خردسالان می باشد که بعد از این کتاب زبان آموزان عزیز  می توانند از کتابهای Big English  استفاده کنند.

دانلود نمونه سوال بیگ فان Big Fun 2

big fun 2

نمونه سوال بیگ فان Big Fun 2

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Big Fun 2 می باشد.نمونه سوال بیگ فان Big Fun 2 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

تایم گاید Big Fun 2

همانطور که از عبارت تایم گاید Time Guide مشخص است، بعنوان نقشه راه در طی یک ترم زبانی در سطحی خاض معرفی می شود.توسط تایم گایدها Time Guides ، اساتید می دانند که در چه جلسه ایی،چه مبحثی را می بایست تدریس کنند .

تایم گاید حاضر جهت کتاب بیگ فان Big Fun 2 تهیه شده است.

دانلود کتابهای دانش آموز و کار Big Fun

این مطلب در برگیرنده کتابهای دانش آموز و کار Big Fun  می باشد.

دانلود کتابهای استاد Big Fun

این بخش مربوط به دانلود کتابهای استاد Big Fun می باشد. اکتابهای استاد با فرمت pdf بارگذاری شده و درخصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب Big Fun  می باشد.