مجموعه آزمونهای درس به درس امریکن فایل 2 American File

این مطلب در برگیرنده آزمونهای درس به درس طراحی شده توسط گروه اَوَس است که براساس ویرایش دوم تهیه شده است.فایلها توسط نرم افزار winrar فشرده شده است که هر فایل دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمت PDF و word است که بهمراه انها فایل صوتی نیز می باشد.

جهت دانلود آزمونهای جمع بندی طراحی شده توسط گروه اَوَس اینجا کلیک کنید.

صفحات نمونه

http://pic.avasshop.ir/american_file/2/American%20file%202%20Unit%206jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir/american_file/2/American%20File%202%20Unit%209jpg_Page2.jpg

http://pic.avasshop.ir/american_file/2/American%20File%202%20Unit%2011jpg_Page3.jpg

آزمون درس 1 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 1 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 2 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 2 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 3 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 3 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 4 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 4 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 5 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 5 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 6 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 6 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 7 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 7 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 8 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 8 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 9 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 9 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 10 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 10 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 11 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 11 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 12 امریکن فایل 2 – American File 2 Unit 12 Exam

2000 تومان – اضافه به سبد