English File Beginner

مجموعه آزمونهای درس به درس و جمع بندی English File Beginner

آزمونهای انگلیش فایل English File Beginner

آزمونهای درس به درس و جمع بندی(فاینال) انگلیش فایل English File Beginner توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است. هر بسته در برگیرنده دو فایل سوالات با فرمت word و PDF ، فایل صوتی و کلید سوالات است.

آزمون درس 1 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 2 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 3 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 4 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 5 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 6 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 7 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 8 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 9 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 10 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 11 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 12 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 1 تا 4  انگلیش فایل beginner

آزمون درس 5 تا 8 انگلیش فایل beginner

آزمون درس 9 تا 12 انگلیش فایل beginner

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید