همانطور که از عبارت تایم گاید Time Guide مشخص است، بعنوان نقشه راه در طی یک ترم زبانی در سطحی خاض معرفی می شود.توسط تایم گایدها Time Guides ، اساتید می دانند که در چه جلسه ایی،چه مبحثی را می بایست تدریس کنند .

تایم گاید حاضر جهت کتاب فرست فرندز 1 first friends تهیه شده است.

با توجه به اینکه در اکثر موسسات و مراکز آموزش زبان، کتابهای فرست فرندز در طی دو ترم آموزش داده می شوند، تایم گایدهای حاضر نیز از درس 1 تا 5 و 6 تا 10 تهیه شده اند.

Timeتایم گاید کتاب فرست فرندز 1 First Friends Guide First Friends 1 در تعداد 20جلسه تنظیم شده که زمان آزمون فاینال و میانترم را نیز در برنامه گنجانده شده است.

 

طرح درس First Friends 1 درس 1 تا 5 ـ Time Guide First Friends 1 Unit 1 to 5

5000 تومان – افزودن به سبد خرید

طرح درس First Friends 1 درس 6 تا 10 ـ Time Guide First Friends 1 Unit 6 to 10

5000 تومان – افزودن به سبد خرید