دانلود کتاب استاد World English Second Edition

world english second edition

کتاب استاد World English Second Edition

اين مجموعه براساس اهداف آموزش عملي و مشخص پايه ريزي گریده است که توسط موضوعات و مطالب متنوع و واقعی ارائه مي شود. همچنین در تدوین تمامی دروس کتاب ها از افراد واقعی، مکان های واقعی و زبان واقعی که شعار این مجموعه آموزشی نیز می باشد، جهت ارتباط زبان آموزان با دنياي اطراف استفاده می شود.

World English Second Edition

Featuring content from National Geographic and TED, the new edition of the four-level, integrated skills World English series brings amazing stories about our planet and compelling ideas from around the world to the classroom. Riveting images, fascinating topics, and inspiring video will motivate learners to engage with ideas and each other. The second edition of World English introduces students to some of the world’s most fascinating people and places and builds upon an effective competency-based approach to provide 21st century learners with the English skills needed for success.

***

دانلود کتاب استاد World English Second Edition Intro

دانلود کتاب استاد World English Second Edition 1

دانلود کتاب استاد World English Second Edition 2

دانلود کتاب استاد World English Second Edition 3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *