دانلود کتاب زبان آموز Happy Street 2

Happy Street 2 American English Student’s Book

این مطلب دربرگیرنده نسخه آمریکایی (American Accent ) کتاب Happy Street 2 زبان آموز می باشد.همچنین کتاب کار و سی دی های آن نیز موجود است . در صورت نیاز به آنها از طریق ارسال نظر ما را ازآن مطلع سازید.زبان آموزان و والدین آنها جهت آشنایی و تمرین بیشتر می توانند به اینجا مراجعه کنند.

فایل اسکن شده از کیفیت خوبی برخوردار است ، فرمت PDF و جهت سهولت در دانلود توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.حجم فایل کمتر از 10 مگا بایت.

 

One of the world’s most successful primary courses, the Happy Series is a six-level course that’s perfectly in step with your students’ development.

The Happy Series uses different kinds of learning strategies to match children’s changing development and learning styles.

Start the learning journey in the reassuring setting of Happy House.

Introduce children to reading and writing English in the wider world of Happy Street.

Explore a world of fascinating facts with the topic-based approach of Happy World.

And introduce children to the big issues that affect every child on earth and prepare them for exams with Happy Earth.

With Happy, you’ll have happy students at all levels of primary!

 

Happy Street 2 American English Student’s Book

****************

Happy Street 2 Student’s Audio

دیدگاه‌ خود را بنویسید