دانلود کتابهای Complete Preliminary for Schools

omplete Preliminary for Schools

مطلب حاضر در برگیرنده کتاب زبان آموز ، کتاب کار ، کتاب استاد و فایلهای صوتی Complete Preliminary for Schools می باشد.نسخه حاضر مطابق با تغییرات اعمال شده و در سال 2019 به چاپ رسیده است.کتاب Complete preliminary for Schools کتابی کامل جهت آماده سازی سطح B1دانش آموزان می باشد.

Complete Preliminary for Schools

Complete Preliminary for Schools is the most complete preparation for the revised Preliminary B1 for schools. Millions of candidates around the world trust Complete. This course allows you to maximize student performance with the Full approach to language development and exam training. Create a stimulating learning environment with striking images, easy-to-navigate units and fun themes. Students can build confidence through our unique understanding of the exam and the perspectives of a previous candidate’s performance, and the full journey of the exam for successful and stress-free results. The online practice that accompanies each student’s book offers additional practice in grammar and vocabulary.

Complete Preliminary for Schools Student & Work Books

Complete Preliminary for Schools Teacher Book

Complete Preliminary for Schools Audio Files

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *