دانلود رایگان کتابهای Roadmap

Roadmap PDF Books

مطلب حاضر دربرگیرنده دانلود رایگان کتابهای هشت سطحی Roadmap است که توسط انتشارات پیرسون جهت آموزش زبان انگلیسی به رده سنی جوانان است.

Road Map

Roadmap is a new, eight-level general English course for adults that recognizes every class is different, every learner is unique.
Roadmap’s rich content and flexible organization allows teachers to personalize their lessons to give learners the specific language training they need to progress.

Roadmap A1 Student Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap A1 Work Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap A1 Teacher Book

********

Roadmap A2 Student Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap A2 Work Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap A2 Teacher Book

********

Roadmap A2 plus Student Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap A2 plus Work Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap A2 plus Teacher Book

********

Roadmap B1 Student Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap B1 Work Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap B1 Teacher Book

********

Roadmap B1 plus Student Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap B1 plus Work Book

Roadmap B1 plus Teacher Book

********

Roadmap B2 Student Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap B2 Work Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap B2 Teacher Book

*********

Roadmap B2 plus Student Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap B2 plus Work Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap B2 plus Teacher Book

*********

Roadmap C1 Student Book

دانلود رایگان - Free Download

Roadmap C1 Work Book

Roadmap C1 Teacher Book

**********

2 نظردر مورد: “دانلود رایگان کتابهای Roadmap

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *