دانلود رایگان ویرایش سوم کتاب Conquering the SAT

Conquering the SAT PDF

ویرایش سوم کتاب Conquering the SAT متمرکز بر مهارت Writing می باشد.ویرایش جدید دربرگیرنده تمرین های فشرده و چهارگزینه ایی و نکات کاربردی در کسب نمره بالاتر SAT  می باشد.

Get the edge you need on the Writing section of the SAT. The SAT is coming up, and you need extra help to tackle the tough Writing section—including the dreaded SAT essay. Revised and updated, McGraw-Hill’s Conquering SAT Writing, Third Edition, is packed with intensive practice for the new multiple-choice writing questions, plus teacher-recommended strategies for writing a high-scoring essay. You also get sample scored SAT essays with readers’ comments! Specially created by a nationally known test-prep expert, this first-rate guide has everything you need to get ready for this difficult part of the SAT, and to help you achieve your best writing score ever.

Conquering the SAT PDF

free Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *