دانلود کتابهای Perspectives

Perspectives Book.zip

مجموعه کتابهای Perspectives یک مجموعه چهار سطحی با لهجه آمریکایی است که به زبان آموزان تفکر انتقادی را می آموزد و مهارت های زبانی مورد نیاز خود را برای پیدا کردن و توسعه دهند. درس‌های مرتبط با مفاهیم زبانی، داستان‌های دنیای واقعی و سخنرانی‌های TED که با دقت هدایت می‌شوند، به فراگیران انگیزه می‌دهند که خلاقانه فکر کنند و به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند.

Perspectives

Perspectives is a four-level series in American English that teaches learners to think critically and to develop the language skills they need to find their own voice in English. The carefully-guided language lessons, real-world stories, and TED Talks motivate learners to think creatively and communicate effectively.

  • کتابهای Perspectives

*****

PDF Icon  فایل نمونه

این بسته دربرگیرنده موارد زیر است:

Perspectives 1 Student Book

Perspectives 1 Student Book Audio Files

Perspectives 1 Work Book

Perspectives 1 Work Book Audio Files

Perspectives 1 Teacher Book(British)

Perspective 1 Video Files

***

Perspectives 2 Student Book

Perspectives 2 Student Book Audio Files

Perspectives 2 Work Book

Perspectives 2 Work Book Audio Files

Perspectives 2 Teacher Book(British)

Perspective 2 Video Files

***

Perspectives 3 Student Book

Perspectives 3 Student Book Audio Files

Perspectives 3 Work Book Audio Files

Perspectives 3 Teacher Book(British)

Perspective 3 Video Files

***

Perspectives 4 Student Book Audio Files

Perspectives 4 Work Book Audio Files

Perspectives 4 Teacher Book(British)

Perspective 4 Video Files

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.