دانلود ویرایش سوم Compact First for School

مطلب حاضر دربرگیرنده فایلهای PDF  کتاب دانش آموز ، کتاب تمرین ، کتاب استاد، فایلهای صوتی ، فایلهای ویدئویی ، بانک سوالات، تستهای تمرینی و کاربرگ از ویرایش سوم Compact First for School را دربرمی گیرد.

****

Compact First for Schools 3rd edition offers fast, focused exam preparation for B2 First for Schools. Ideal for shorter courses, Compact covers the core exam topics, language and skills and offers intensive revision and practice to quickly maximise student performance. This new edition also offers specific help for Spanish-speaking learners.

****

PDF Icon  فایل نمونه

****

ویرایش سوم Compact First for School

****

این بسته درذ برگیرنده فایلهای زیر است:

Compact First for School Student Book

Compact First for School Workbook

Compact First for School Teacher Book

Compact First for School Handbook

Compact First for School Audios+Scripts

Compact First for School Videos

Compact First for School Test Bank

Compact First for School Practice Tests

Compact First for School Worksheets

*****

دیدگاه‌ خود را بنویسید