مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Upper-intermediate

بازدید: 333 مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Upper-intermediate این مطلب در برگیرنده آزمون های جمع بندی انگلیش ریزالت آپراینترمدیت  (English Result Upper-intermediate Assessment Exam) می باشد که توسط زبانکده …

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate

بازدید: 479 مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate این مطلب در برگیرنده آزمونهای جمع بندی کتاب انگلیش ریزالت پراینتر مدیت (English Result Pre-intermediate Assessment Exam) می باشد که نوسط …

ادامه مطلب