آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 1A

این مطلب دربرگیرنده آزمون Tiny Talk 1A Midterm and Final Exam  می باشد. آزمونها در دوفرمت قابل ویرایش word و PDF وبهمراه فایل صوتی برای آزمون فاینال می باشد. بارم …

دانلود کتاب و فایل صوتی Tiny Talk

دانلود کتاب و فایل صوتی Tiny Talk این مطلب دربرگیرنده دانلود کتاب و فایل صوتی Tiny Talkو همچنین کتاب استادتاینی تاک بهمراه فایلهای صوتی می باشد.سری کتابهای تاینی تاک Tiny …

دانلود کتاب Tiny Talk 2B

دانلود کتاب Tiny Talk 2B کتاب تاینی تاک 2B این فایل دربرگیرنده کتاب زبان آموز و کتاب کار ان می باشد و با فرمت PDF می باشد. جهت دانلود این …

دانلود کتاب Tiny Talk 2A

دانلود کتاب Tiny Talk 2A دانلود کتاب تاینی تاک 2A این فایل دربرگیرنده کتاب دانش آموز و کتاب کار آن می باشد. جهت دانلود این مجموعه اینجا کلیک کنید.

دانلود کتاب Tiny Talk 1B

دانلود کتاب Tiny Talk 1B دانلود کتاب تاینی تاک 1B این فایل دربرگیرنده کتاب دانش آموز و کتاب کار آن می باشد. جهت دانلود این مجموعه اینجا کلیک کنید.

دانلود کتاب Tiny Talk 1A

دانلود کتاب Tiny Talk 1A دانلود کتاب تاینی تاک 1A این فایل دربرگیرنده کتاب دانش آموز و کتاب کار می باشد. فرمت فایل PDf جهت دانلود این مجموعه اینجا کلیک …