مجموعه آزمونهای جمع بندی 5 Backpack

مجموعه آزمونهای بک پک 5 Backpack این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال بک پک 5 Backpack از ویرایش دوم می باشد.هر آزمون مجموعه آزمونهای بک پک 5 Backpack …

دانلود سوالات درس به درس Backpack Starter

دانلود سوالات درس به درس Backpack Starter Backpack Starter Assessment Test دانلود سوالات استاندارد بک پک استارتر این بسته دربرگیرنده آزمون از هر درس و آزمون جمع بندی بهمراه فایل …