این مطلب دربرگیرنده آزمونهای درس به درس و جمع بندی از ویرایش سوم دوره آموزشی Passages می باشد.فایل سوالات با فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد. آزمونهایی که بهمراه کلید هستند در زیر مطلب عنوان آن ذکر شده است.

آزمونهای زیر ویژه مراکز آموزش زبان می باشد و توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است.

نمونه صفحات

Passages 1 Unit 4-6 Passages 1 Unit 7-9 passages 2 unit 10-12 Passages Comprehensive Exam

مجموعه آزمونهای Passages 1

آزمون درس 1 تا 3 پسجز 1 – Passages 1 Unit 1 to 3 exam

بهمراه کلید

7000 تومان – افزودن به سبد خرید

آزمون درس 1 تا 4 پسجز 1 – Passages 1 Unit 1 to 5 exam

6000 تومان – افزودن به سبد

آزمون درس 5 تا 8 پسجز 1 – Passages 1 Unit 5 to 8 exam

بهمراه کلید

6000 تومان – افزودن به سبد

آزمون درس 7 تا 9 پسجز 1 – Passages 1 Unit 7 to 9 exam

بهمراه کلید

6000 تومان – افزودن به سبد

آزمون درس 9 تا 12 پسجز 1 – Passages 1 Unit 9 to 12 exam

6000 تومان – افزودن به سبد

آزمون درس 10تا 12 پسجز 1 – Passages 1 Unit 10 to 12 exam

بهمراه کلید

7000 تومان – افزودن به سبد خرید

مجموعه آزمونهای Passages 2

آزمون درس 1 تا 4 پسجز 2 – Passages 2 Unit 1 to 4 exam

6000 تومان – افزودن به سبد

آزمون درس 5 تا 8 پسجز 2 – Passages 1 Unit 5 to 8 exam

6000 تومان – افزودن به سبد

آزمون درس 9 تا 12 پسجز 2 – Passages 1 Unit 9 to 12 exam

6000 تومان – افزودن به سبد

آزمون درس 10 تا 12 پسجز 2 – Passages 1 Unit 10 to 12 exam

بهمراه کلید

6000 تومان – افزودن به سبد