تایم گاید Big Fun 2

همانطور که از عبارت تایم گاید Time Guide مشخص است، بعنوان نقشه راه در طی یک ترم زبانی در سطحی خاض معرفی می شود.توسط تایم گایدها Time Guides ، اساتید می دانند که در چه جلسه ایی،چه مبحثی را می بایست تدریس کنند .

تایم گاید حاضر جهت کتاب بیگ فان Big Fun 2 تهیه شده است.

با توجه به اینکه در اکثر موسسات و مراکز آموزش زبان، کتابهای بیگ فان در طی سه ترم آموزش داده می شوند، تایم گایدهای حاضر نیز از درس 1 تا  3 و  4 تا 6 و 7 تا 9 تهیه شده اند.

Timeتایم گاید کتاب بیگ فان  2 Time Guide Big Fun در تعداد 20جلسه تنظیم شده که زمان آزمون فاینال و میانترم را نیز در برنامه گنجانده شده است.

طرح درس Big Fun 2 درس 1 تا 3 ـ Time Guide Big Fun 2 Unit 1 to 3

طرح درس Big Fun 2 درس 4 تا 6 ـ Time Guide Big Fun 2 Unit 4 to 6

طرح درس Big Fun 2 درس 7 تا 9 ـ Time Guide Big Fun 2 Unit 7 to 9

به زودی

دیدگاه‌ خود را بنویسید