دانلود کتابهای دانش آموز Explore Our World

مجموعه آموزشی کتابهای Explore Our World دارای 6 سطح می باشد. که در این مطلب کتابهای دانش آموز و کار و همچنین فایل صوتی کتابهای دانش آموز بارگذاری شده است.

Explore Our World is a light and lively six-level primary series in American English.  

By focusing on listening, speaking, and pronunciation, Explore Our World provides young learners of English with the key language, skills and knowledge needed to understand their world – while having fun, of course!

Explore Our World inspires and motivates young learners in their first encounters with the real world with National Geographic stories, pictures, and video, developing their communication skills and helping them to understand their world – all while learning English!

دانلود کتاب دانش آموز Explore Our World 1 

 

###

دانلود کتاب دانش آموز Explore Our World 2 

###

دانلود کتاب دانش آموز Explore Our World 3

###

دانلود کتاب دانش آموز Explore Our World 4

###

دانلود کتاب دانش آموز Explore Our World 5

*******

دانلود کتاب کار Explore Our World 1 

###

دانلود کتاب کار Explore Our World 2 

###

دانلود کتاب کار Explore Our World 3

###

دانلود کتاب کار Explore Our World 4

###

دانلود کتاب کار Explore Our World 5

*******

دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز Explore Our World 1 

###

دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز Explore Our World 2 

###

دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز Explore Our World 3

###

دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز Explore Our World 4

###

دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز Explore Our World 5

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید