ویرایش سوم Project teacher Book

مجموعه اموزشی project در 5 سطح با لهجه بریتیش توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.این مطلب دربرگیرنده ویرایش سوم  Project teacher Book (کتاب استاد ) می باشد.کتابهای زبان اموزان این مجموعه برروی سایت بارگزاری نشد زیرا ویرایش چهارم این مجموعه وارد بازار گردیده است.

Project third edition

encourages students to enjoy the process of learning, through updated content and a wealth of materials.

It motivates students with engaging texts, topics, and activities across all five levels. The logical structure and clear approach provide a solid base for learning, as the course presents real language in real contexts.

Expanded culture and revision sections in the new edition provide additional activities and practice for students, and further resources for teachers.

دانلود کتاب استاد پراجکت 1 – Project 1 teacher Book

دانلود کتاب استاد پراجکت 2 – Project 2 teacher Book

دانلود کتاب استاد پراجکت 3 – Project 3 teacher Book

دانلود کتاب استاد پراجکت 4 – Project 4 teacher Book