دانلود ویرایش سوم کتاب Practice Makes Perfect Basic English

practice-makes-perfect-basic-english

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF ویرایش سوم کتاب پرفروش Practice Makes Perfect Basic English از انتشارات McGraw Hill می باشد. کتاب Practice Makes Perfect Basic English به آموزش تنها یک نکته  گرامری در هر درس با تعدادی زیادی تمرین می پردازد که هر سه صفحه آن در 20 دقیقه قابل مطالعه است. کتابی بسیار مفید جهت فراگرفتن بهتر مهارتهای زبانی است.

earn how to read and speak English with this easy-to-use workbook. Dozens of manageable, bite-sized lessons take you through the basics of the English language. Three-page units cover each subject, which can be completed in just 20 minutes. Each lesson covers a single grammar concept and is supported by many clear examples. The book includes tons of exercises help you practice your new language skills. Plus, you’ll also have access to streaming audio recordings of the most difficult English sounds to pronounce.
Practice Makes Perfect: Basic English, Premium Third Edition features:
•Lessons and exercises to expand your vocabulary
•Review exercises to measure your progress
•Fun word search puzzles and scramble sentence exercises
•An answer key for all the exercises in the book
•Streaming audio of numerous exercise answers, available online and via our exclusive McGraw-Hill Education Language Lab app
•Additional audio recordings of the most difficult sounds to pronounce in English
•All aspects of grammar and basic vocabulary that a first-year student needs to know .
 Practice Makes Perfect Basic English PDF Book

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *