دانلود کتابهای Unlock Level 1 Books

مجموعه Unlock توسط اتشارات کمبریج و در 5 سطح آکادمیک به چاپ رسیده است.کتابها براساس مهارت خواندن ، نوشتن و شنیدارو گفتار تقسیم شده اند.

دانلود کتابهای Unlock Level 2 Books

مجموعه آموزش زبان Unlock در چهار سطح به نگارش درآمده است که به تدریس مهارتهای آکادمیک می پردازد.این مهارتها با فیلم های همراه است که زبان اموز را به تفکر …

دانلود کتابهای Unlock Level 4 Books

مجموعه آموزش زبان Unlock در چهار سطح به نگارش درآمده است که به تدریس مهارتهای آکادمیک می پردازد.این مهارتها با فیلم های همراه است که زبان اموز را به تفکر …

دانلود کتابهای Unlock Level 3 Books

مجموعه آموزش زبان Unlock در چهار سطح به نگارش درآمده است که به تدریس مهارتهای آکادمیک می پردازد.این مهارتها با فیلم های همراه است که زبان اموز را به تفکر …