سفارش آزمون
 

Unlock

دانلود کتابهای Unlock Level 1 Books

unlock level 1 books

مجموعه Unlock توسط اتشارات کمبریج و در 5 سطح آکادمیک به چاپ رسیده است.کتابها براساس مهارت خواندن ، نوشتن و شنیدارو گفتار تقسیم شده اند.

دانلود کتابهای Unlock Level 2 Books

unlock 2 pdf books

مجموعه آموزش زبان Unlock در چهار سطح به نگارش درآمده است که به تدریس مهارتهای آکادمیک می پردازد.این مهارتها با فیلم های همراه است که زبان اموز را به تفکر وامی دارد و تمرینهای دقیق و خاص ان به مهارت تفکر انتقادی کمک می کند.در این مطلب کتابهای سطح 2 برروی سایت قرار داده خواهد شد.

دانلود کتابهای Unlock Level 4 Books

unlock 4 pdf books

مجموعه آموزش زبان Unlock در چهار سطح به نگارش درآمده است که به تدریس مهارتهای آکادمیک می پردازد.این مهارتها با فیلم های همراه است که زبان اموز را به تفکر وامی دارد و تمرینهای دقیق و خاص ان به مهارت تفکر انتقادی کمک می کند.در این مطلب کتابهای سطح 4 برروی سایت قرار داده خواهد شد.

دانلود کتابهای Unlock Level 3 Books

unlock listening and speaking

مجموعه آموزش زبان Unlock در چهار سطح به نگارش درآمده است که به تدریس مهارتهای آکادمیک می پردازد.این مهارتها با فیلم های همراه است که زبان اموز را به تفکر وامی دارد و تمرینهای دقیق و خاص ان به مهارت تفکر انتقادی کمک می کند.در این مطلب کتابهای سطح 3 برروی سایت قرار داده خواهد شد.