Tiny Talk 1A Exam

آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 1A

این مطلب دربرگیرنده آزمون Tiny Talk 1A Midterm and Final Exam  می باشد. آزمونها در دوفرمت قابل ویرایش word و PDF وبهمراه فایل صوتی برای آزمون فاینال می باشد. بارم بندی آزمون فاینال 20 نمره ایی و آزمون میان ترم 10 نمره ایی می باشد. در آزمون میان ترم و

Continue

آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 2A

آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 2A آزمون میان ترم و فاینال تاینی تاک 2A این آزمون توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده و ویژه مراکز زبان و اساتید گرامی است. سوالات قابل ویرایش بوده و بدون فایل صوتی است. لازم به ذکر است زبان آموزان تنها می توانند

Continue

آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 1B

آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 1B آزمون میان ترم و فاینال تاینی تاک 1B مراکز آموزش  زبان و اساتید گرامی می توانند از این آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 1B در جهت ارزشیابی کلاسی خود بهره ببرند. این بدون فایل صوتی و با فرمت word و

Continue

دانلود کتاب و فایل صوتی Tiny Talk

 بسته کتاب و فایلهای صوتی Tiny Talk ،دربرگیرنده کتابهای زبان آموز ،کتاب کار و استادتاینی تاک بهمراه فایلهای صوتی می باشد.سری کتابهای تاینی تاک Tiny Talk مناسب سنین 3 تا 6 سال است.بدین معنی که هر کتاب می بایست در بازه زمانی شش ماهه تدریس شود امامتاسفانه آموزشگاه ها و

Continue