how to teach books

دانلود کتابهای How To Teach

دانلود کتابهای How To Teach در این بخش دانلود کتابهای How To Teach برای کاربران و اساتید گروه آموزشی زبان بارگذاری شده است. این کتاب مربوط به نحوه تدریس گرامر، Listening، و همچنین آموزش نوشتاری و گفتاری می باشد.

Continue
Multiple Intelligence in the classroom

دانلود ویرایش سوم Multiple Intelligence in the classroom

نسخه الکترونیک کتاب Multiple Intelligence in the classroom کتاب Multiple Intelligence توسط توماس آرمسترانگ به نگارش در آمده است و به تشریح نظریه هوشهای چندگانه ، نحوه تدریس ، ایجاد انگیزش و ارزشیابی در این بارهخ می پردازد. کتاب حاضر ، نسخه الکترونیک ویرایش سوم می باشد.

Continue
The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca book

دانلود کتاب The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca

کتاب The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca به تشریح جامع و دقیق مفاهیم ، نظریات ، متون و کاربردهای رو به رشد حوزه مطالعه می پردازد. کتاب The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca مرجع کلیدی برای کسانی است که به دنبال مطالعه و تحقیق در حوزه Lingua

Continue